Regulamin Szkoły Języka Angielskiego „BRIT POINT”

1. Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania szkoły języka angielskiego ‘Brit Point’ oraz wzajemnych praw i obowiązków Szkoły uczących się bądź ich prawnych opiekunów.

2. Zajęcia odbywają się w wymiarze trzech lekcji tygodniowo (lekcja – 60 minut), lub dwóch lekcji tygodniowo (lekcja – 90 minut).

3. Szkoła pracuje według kalendarza szkolnego, ustalonego dla podstawowych i średnich szkół państwowych.

4. W Dzień Nauczyciela i rekolekcje wielkanocne, które są dniami wolnymi w szkołach państwowych, zajęcia odbywają się.

5. Nauka trwa od 2 września do dnia zakończenia roku szkolnego w podstawowych i średnich szkołach państwowych lub do czasu zrealizowania 110 godzin nauki.

6. Zajęcia, które nie odbędą się z powodu choroby nauczyciela, zostaną odpracowane w innym terminie lub refundowane.

7. Obowiązkiem uczącego się jest terminowe regulowanie opłat za naukę.

8. Czesne opłacane jest z góry za każde kolejne dwa miesiące nauki, z możliwością łączenia kolejnych wpłat czesnego.

9. Szkoła stosuje następujące zniżki :

a) za kontynuacje w następnym i kolejnych latach nauki;

b) za naukę z rodzeństwem lub rodzicem;

10. Ostateczne terminy opłat za naukę są następujące: 4 września, 4 listopada, 4 stycznia, 4 marca i 4 maja danego roku szkolnego.

11. W indywidualnych przypadkach dyrekcja Szkoły może udzielić zgody na przesunięcie terminu lub miesięczne rozłożenie płatności.

12. W przypadku zapisania się uczącego do Szkoły w trakcie roku szkolnego, opłaca on czesne pomniejszone o kwotę odpowiadającą ilości już odbytych zajęć.

13. Podstawą do wszelkich roszczeń pomiędzy uczącym się a Szkołą są listy obecności grup prowadzone i sprawdzane przez nauczyciela.

14. W przypadku nieobecności na zajęciach trwającej nieprzerwanie przez dwanaście kolejnych godzin lekcyjnych i spowodowanej chorobą, uczący się ma prawo do pomniejszenia kolejnej raty za naukę.

15. Szkoła zapewnia opiekę nad uczącymi się tylko wówczas, gdy znajdują się oni na zajęciach dydaktycznych.

16. Za mienie uczącego się pozostawione na terenie Szkoły – szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

17. Zniszczenie lub zgubienie mienia Szkoły przez uczącego się pociąga za sobą konieczność rekompensaty finansowej.

18. W czerwcu odbywa się coroczna wewnętrzna sesja egzaminacyjna i jest ona obowiązkowa dla każdego ucznia.

19. Warunkiem uzyskania Certyfikatu ukończenia nauki w danym roku szkolnym oraz kontynuacji nauki języka w następnym roku szkolnym jest przystąpienie do egzaminów w punkcie 18.

20. W przypadku rażącego naruszenia dyscypliny i ogólnie przyjętych norm społecznych, uczący się może zostać skreślony z listy uczniów Szkoły.

21. Każdy uczeń kontynuujący naukę w kolejnym roku szkolnym podręczniki otrzymuje gratis.