Regulamin Szkoły Języka Angielskiego „BRIT POINT”

1. Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania szkoły języka angielskiego ‘BRIT POINT” oraz wzajemnych praw i obowiązków Szkoły uczących się bądź ich prawnych opiekunów.

2. Po rozpoczęciu nauki wypełnione zgłoszenie może być użyte jako podstawa prawna do egzekwowania płatności za kurs w okresie od rozpoczęcia do zakończenia uczestnictwa danego ucznia w zajęciach.

3. Zajęcia odbywają się w wymiarze dwóch lekcji tygodniowo (lekcja – 60 minut).

4. Szkoła pracuje według kalendarza szkolnego, ustalonego dla podstawowych i średnich szkół państwowych.

5. W Dzień Nauczyciela i rekolekcje wielkanocne, które są dniami wolnymi w szkołach państwowych, zajęcia odbywają się.

6. Nauka trwa od 2 września do dnia zakończenia roku szkolnego w podstawowych i średnich szkołach państwowych.

7. Zajęcia, które nie odbędą się z powodu choroby nauczyciela, zostaną odpracowane w innym terminie lub refundowane.

8. Obowiązkiem uczącego się jest terminowe regulowanie opłat za naukę.

9. Czesne opłacane jest z góry za każdy miesiąc nauki, z możliwością łączenia kolejnych wpłat czesnego.

10. Szkoła stosuje zniżki w postaci bezpłatnych podręczników:
a) za kontynuację w następnym i kolejnych latach nauki;
b) za naukę z rodzeństwem lub rodzicem;

11. Opłaty za naukę należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca.

12. W indywidualnych przypadkach dyrekcja Szkoły może udzielić zgody na przesunięcie terminu płatności.

13. W przypadku zapisania się uczącego do Szkoły w trakcie roku szkolnego, opłaca on czesne pomniejszone o kwotę odpowiadającą ilości już odbytych
zajęć.

14. Podstawą do wszelkich roszczeń pomiędzy uczącym się a Szkołą są listy obecności grup prowadzone i sprawdzane przez nauczyciela.

15. W przypadku nieobecności na zajęciach trwającej nieprzerwanie przez osiem kolejnych godzin lekcyjnych i spowodowanej chorobą, uczący się ma prawo
do pomniejszenia kolejnej raty za naukę.

16. Szkoła zapewnia opiekę nad uczącymi się tylko wówczas, gdy znajdują się oni na zajęciach dydaktycznych.

17. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczącego się pozostawione na jej terenie.

18. Zniszczenie lub zgubienie mienia Szkoły przez uczącego się pociąga za sobą konieczność rekompensaty finansowej.

19. W czerwcu odbywa się coroczna wewnętrzna sesja egzaminacyjna i jest ona obowiązkowa dla każdego ucznia.

20. Warunkiem uzyskania Certyfikatu ukończenia nauki w danym roku szkolnym oraz kontynuacji nauki języka w następnym roku szkolnym jest przystąpienie
do egzaminów w punkcie 19.

21. W przypadku rażącego naruszenia dyscypliny i ogólnie przyjętych norm społecznych, uczący się może zostać skreślony z listy uczniów Szkoły.